Privacy verklaring Nouveau Shipping & Transport B.V.

Nouveau Shipping & Transport B.V., gevestigd aan de Bomkade 20 te 3311JD Dordrecht Nederland, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Nouveau Shipping & Transport B.V. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Doeleinden van de verwerking

 • Uw persoonsgegevens worden door Nouveau Shipping & Transport B.V. verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen stellen van vorderingen;
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten van Nouveau Shipping & Transport B.V.;
 • Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Nouveau Shipping & Transport B.V.;
 • Voor het kunnen verzenden van (digitale) nieuwsbrieven, uitnodigingen en mailings;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-, dossier- en bewaarplicht;
 • Het behandelen van geschillen, klachten en claims.
 • Nouveau Shipping & Transport B.V. verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens: Bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, relatie/klantnummer, overige gegevens die u actief verstrekt in contacten.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming;
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • De vervulling van een taak van algemeen belang;
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Nouveau Shipping & Transport B.V. of van een derde.

Verstrekking aan derden
De uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden kan met zich meebrengen dat Nouveau Shipping & Transport B.V. persoonsgegevens deelt met derde partijen. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag (uitvoeren van de overeenkomst, algemeen belang, voldoen aan wettelijke verplichting, toestemming).

Bewaartermijn
Nouveau Shipping & Transport B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Nouveau Shipping & Transport B.V. zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van persoonsgegevens, versleutelde communicatie en behandeling van de persoonsgegevens als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens Nouveau Shipping & Transport B.V. toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Voorts verlangt Nouveau Shipping & Transport B.V. dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Uw rechten
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht:
U heeft het recht de door Nouveau Shipping & Transport B.V. verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Nouveau Shipping & Transport B.V. de verwerking van uw gegevens tijdelijk “bevriest”, binnen de technische mogelijkheden. U kunt dit recht inroepen in de volgende situaties:

Intrekken van toestemming
Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft; voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt en de datum waarop u de kopie afgeeft. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Functionaris Gegevensbescherming (indien van toepassing)
Nouveau Shipping & Transport B.V. heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld (wel/niet van toepassing). De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Bedrijf X over de privacywetgeving. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U vindt de contactgegevens van de FG onderaan dit Privacy Statement.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Onze klachtenfunctionaris is te bereiken via tel: 085-2733977. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen
Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Nouveau Shipping & Transport B.V.. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Nouveau Shipping & Transport B.V.. Nouveau Shipping & Transport B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Nouveau Shipping & Transport B.V.
Bomkade 20
3311 JD
Nederland
Telefoon : + 31 (0) 85 27 33 977

Opgemaakt: 7 December 2021